[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานนักเรียน

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดย : too
เข้าชม : 3422
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------


ด้วยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑๖๒๖/๒๕๕๑  เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
              กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป
              ตำแหน่ง  ครูผู้สอนจำนวน  ๑  อัตรา
              ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติเกี่ยวกับ
                           (๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                           (๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                           (๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                           (๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                           (๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
                           (๖)  ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                           (๗)  ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                           (๘)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย
               อัตราว่าง  จำนวน  ๑  อัตรา  สาขาวิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป์
               ค่าตอบแทน  เดือนละ  ๑๔,๐๒๐  บาท
               สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
               ระยะเวลาในการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๙


/การประเมิน...

- ๒ -

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ๆ  ละ  ๒  ครั้ง  โดยระหว่างอายุสัญญาจ้างหากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี (ปีงบประมาณ) ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี  สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ       จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา    เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นด้วย
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่       นร ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘  และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒)  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ำกว่านี้  ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

๓.  การรับสมัคร
๓.๑  วันเวลาสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  ตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ในระหว่าง วันที่  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

/ ๓.๒ หลักฐาน...


- ๓ -

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  ๑×๑.๕  นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  ๓  รูป
(๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร  พร้อมสำเนา  อย่างละ ๑ ฉบับ (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร)
(๓)  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔)  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา พร้อมสำเนาจำนวน  ๑  ฉบับ
(๖)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓
(๗)  ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) หรือหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งความเป็นครู  เช่นเกียรติบัตร  วุฒิบัตร  แฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น
(๘)  สำเนาหลักฐานอื่น  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) (ถ้ามี)  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้  ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า  “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  จำนวน  200  บาท
๓.๔  เงื่อนไขการรับสมัคร
(๑)  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
(๒)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
(๓)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ  เช่น ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ ฯลฯ  ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทันที

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรภายใน  วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ และจะดำเนินการเลือกสรรใน  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  ตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 


/ ๕. หลักเกณฑ์...


- ๔ -

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมจะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ดังนี้
๕.๑  ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (๕๐  คะแนน)
๕.๒  ประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (๕๐  คะแนน)
๕.๓  ประเมินทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติ  (๕๐  คะแนน)

๖.  เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน  ดังนี้
๖.๑  ได้คะแนนจากการประเมินตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ รวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  ๖.๒  ได้คะแนนจากการประเมินตามข้อ ๕.๓ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  ๖.๓  ได้คะแนนจากการประเมินรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม โดยจะประกาศขึ้นบัญชีเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมา  กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากคะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากคะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  ทั้งนี้เมื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ดีกว่ามารายงานตัวและทำสัญญาจ้างแล้ว  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๘.๑  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม จะเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อมารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง เรียงลำดับตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามจำนวนตำแหน่งว่าง โดยให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นหนังสือเรียกให้มารายงานตัว
๘.๒  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กำหนด

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

      (นายกมล   เจริญโสภารัตน์)
         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      จัดซื้อจัดจ้างสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 4/ส.ค./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องนักเรียนชาย 25/ก.พ./2558
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มพื้นปูกระเบื้องเคลือบทาสีอาคารเรียนและปูพื้นกระเบื้องห้องส้วมครูและนักเรียน 25/ก.พ./2558
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 23/ธ.ค./2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/เม.ย./2557