[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้

ผลงานนักเรียน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

เจ้าของผลงาน : นางบงกช วิลาศรี
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 102    จำนวนการดาวน์โหลด : 40 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดีย
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามรูปแบบ
การเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะห
วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กับรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ
๓) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนตามรูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ กับรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ ขั้นตอนในการพัฒนา มี ๕ ขั้น ไดแก
๑) การศึกษารูปแบบการเรียนรู ๒) การออกแบบรูปแบบการเรียนรู ๓) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
๔) การทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู ๕) การประเมินผลรูปแบบการเรียนรู
กลุมตัวอยาง มี ๒ กลุม ไดแก ๑) กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๒ คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
แบงเปนผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนรู จํานวน ๖คน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู จํานวน ๓ คน ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน ๓ คน ๒) กลุมตัวอยาง ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานลานวิทยาคม จํานวน ๒ กลุม กลุมที่เรียนดวยรูปแบบการ
เรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะหวิชา
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๒๗ คน และกลุมที่เรียนดวยรูปแบบ
การเรียนรูแบบปกติ จํานวน ๒๗ คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชไดแก ๑) รางรูปแบบ
การเรียนรู ๒) แบบสอบถามดานความเหมาะสมของรูปแบบ ที่มีคาความเชื่อมั่น ๐.๘๑ แบบสอบถาม
ดานเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่มีคาความเชื่อมั่น ๐.๘๓ และแบบสอบถามดานเทคนิค
และวิธีการที่มีคาความเชื่อมั่น ๐.๙๐ ๓) แผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ ๔) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคาความเชื่อมั่น ๐.๙๒ และ ๕) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห
ที่มีคาความเชื่อมั่น ๐.๘๖ การเก็บรวบรวมขอมูลไดจากการระดมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
การสอบถามความคิดเห็น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวัดทักษะการคิดวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล ใชการพรรณนาวิเคราะห และใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคาความแตกตาง t-test โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหประเด็นเชิง
เนื้อหาในขอคนพบ นําเสนอประกอบความเรียง
ผลการวิจัยพบวา
๑. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู ไดรูปแบบที่มีองคประกอบ ๔ องคประกอบ
คือ องคประกอบดานทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดีย แนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตและทฤษฎีการคิดวิเคราะห องคประกอบดานหลักการ ไดแก ดานครูผูสอนดานผูเรียน ดานเครื่องมือและดานการประเมินผล องคประกอบดานกิจกรรมการเรียนรู มี ๖ ขั้นตอน
ไดแก ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นกระตุนความคิด ขั้นวางแผนการเรียนรู ขั้นเรียนรูผานสื่อ ขั้นสรุป
ความคิดและขั้นประเมินผลการเรียนรู องคประกอบดานการประเมินผล ไดแก ประเมินผลการเรียนรู
และประเมินพฤติกรรมของผูเรียน ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการเรียนรู
อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๙๒, S.D. = ๐.๑๙)
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดีย
สูงกวาผูเรียนกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. ทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดีย
สูงกวาผูเรียนกลุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
การวิจัยครั้งนี้สรุปวา รูปแบบการเรียนรูที่มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดีย
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต และทฤษฎีการคิดวิเคราะห สามารถพัฒนาใหผูเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเสริมสรางใหมีทักษะการคิดวิเคราะห จึงควรสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูนํารูปแบบการเรียนรูนี้ไปใชในการจัดการเรียนรูตอไปดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน บ้านลานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 9/พ.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 9/พ.ค./2561
      ผลของการสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุดวิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ่ 23/ม.ค./2561
      รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 23/ม.ค./2561
      การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3/ส.ค./2557


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ panupong_tu@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป