[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้

ผลงานนักเรียน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลของการสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุดวิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ่

เจ้าของผลงาน : นางบงกช วิลาศร
อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 63    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสชุด
วิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสชุดวิถีไทบาน ตํานาน
เมืองบานไผ สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ชุดวิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ๔) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสชุดวิถีไทบาน
ตํานานเมืองบานไผ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานลานวิทยาคม
ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒๖ คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling)
ใชแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชไดแก ๑) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสชุดวิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ ๒) แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มี
คาความเชื่อมั่น ๐.๘๙ ๓) แผนการจัดการเรียนรู ที่มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด
๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคาความเชื่อมั่น ๐.๙๑ ๕) แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีคาความเชื่อมั่น ๐.๘๓ การเก็บขอมูลไดจากการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามเกณฑ
มาตรฐาน ๘๐/๘๐ การหาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และศึกษาความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแตกตาง t-test (Dependent Sample)
โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหประเด็นเชิงเนื้อหาในขอคนพบ พรอมนําเสนอ
ประกอบเปนความเรียง
ผลการศึกษาพบวา
๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุดวิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ สาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่สรางและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ ๘๓.๐๔/๘๒.๓๑ ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว
๒. คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางและพัฒนาขึ้น ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวม
อยูในระดับ เหมาะสมมากที่สุด ( X = ๔.๗๔, S.D. = ๐.๓๒)
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูในเกณฑพึงพอใจ
มากที่สุด ( X = ๔.๗๐, S.D. = ๐.๔๖)
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน บ้านลานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 9/พ.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 9/พ.ค./2561
      ผลของการสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุดวิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ่ 23/ม.ค./2561
      รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 23/ม.ค./2561
      การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3/ส.ค./2557