[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานนักเรียน

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดย : admin
เข้าชม : 3002
ศุกร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

---------------------------------

        ด้วยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๕ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๒ลงวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๒ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๔ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่๒๖กันยายน๒๕๕๕และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่๑๖๒๖/๒๕๕๑เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการลงวันที่๒๒ ธันวาคม๒๕๕๑จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน  ๑  อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติปฏิบัติเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๓) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖) ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่างจำนวน๑อัตราสาขาวิชาเอกพลศึกษา
ค่าตอบแทนเดือนละ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่๓๐กันยายน ๒๕๕๙
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีๆละ๒ครั้งโดยระหว่างอายุสัญญาจ้างหากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี (ปีงบประมาณ) ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี  สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
๒.๑คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์
(๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน๑เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรคพ.ศ. ๒๕๕๓มายื่นด้วย
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่       นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา๓๐แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ำกว่านี้ ซึ่งก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาเอกพลศึกษา

๓. การรับสมัคร
๓.๑วันเวลาสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่๓๐เมษายน๒๕๕๗ถึงวันที่๔ พฤษภาคม๒๕๕๗ เวลา๐๙.๐๐น. – ๑๕.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด๑×๑.๕นิ้วโดยถ่ายไว้ไม่เกิน๖เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)จำนวน๓รูป
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตรพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร)
(๓) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา พร้อมสำเนาจำนวน๑ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน๑เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรคพ.ศ. ๒๕๕๓
(๗) ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) หรือหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งความเป็นครูเช่นเกียรติบัตรวุฒิบัตรแฟ้มสะสมงานเป็นต้น
(๘) สำเนาหลักฐานอื่นเช่นใบสำคัญการสมรส  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) (ถ้ามี)จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้  ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า  “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ๒๐๐บาท

๓.๔เงื่อนไขการรับสมัคร
(๑) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
(๓) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเองไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆเช่น ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบฯลฯ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทันที

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการเลือกสรร
๔.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๕พฤษภาคม๒๕๕๗ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนในวันที่๕พฤษภาคม๒๕๕๗เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๔.๒ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อประเมินทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ในวันที่๕ พฤษภาคม๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้จะดำเนินการเลือกสรรโดยการสัมภาษณ์ในวันที่๕พฤษภาคม๒๕๕๗เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมจะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งดังนี้
๕.๑  ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (๕๐  คะแนน)
๕.๒  ประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  (๕๐  คะแนน)
๕.๓  ประเมินทักษะและสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เชาว์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ (๕๐  คะแนน)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      จัดซื้อจัดจ้างสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 4/ส.ค./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องนักเรียนชาย 25/ก.พ./2558
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มพื้นปูกระเบื้องเคลือบทาสีอาคารเรียนและปูพื้นกระเบื้องห้องส้วมครูและนักเรียน 25/ก.พ./2558
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 23/ธ.ค./2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/เม.ย./2557