[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานนักเรียน

  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์  ( VISION )

          โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  ความสามารถ รู้ทันเทคโนโลยี  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  ( MISSION )

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. รณรงค์ให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชนภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

6. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

          นักเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสวงหา  ความรู้ด้วยตัวเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะการดำรงชีวิต  ในสังคมยุคใหม่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  สร้างงานสร้างอาชีพ  สามารถนำเสนอผลงานได้  อย่างสร้างสรรค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตัวเอง

          ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใส่ใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

          ผู้บริหาร  เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร  นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู้ไป

สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

          โรงเรียน  เป็นโรงเรียนชั้นดี  มีคุณภาพ  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม

ผู้ปกครองและชุมชน  ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน

        1. สร้างพลังขับเคลื่อนที่โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีคล่องตัวมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

        2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ

        3. สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

        4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

        5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง  อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กร  ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา

การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

          ประเด็นที่ต้องพัฒนาตามแผนฯ  ที่เสนอ  คือ  กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได้บรรจุลงในแผนเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ  เพราะกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิด  ความต้องการของครู  นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมแต่ละกิจกรรม  จะเป็นแนวทางที่ทำให้ตัวชี้วัด  ได้รับการแก้ไข  และพัฒนาโดยมีสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายปี 47-48-49 เป็นเป้าประสงค์แห่งการพัฒนา  ตัวชี้วัดแต่ละตัวได้มาจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ออกเป็น  4 กลุ่ม 11 ข้อย่อย คือ

1. ด้านนักเรียน

 • นักเรียนมีทักษะใน  การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีนิสัย
 • ใฝ่รู้  เรียนเป็นมีความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
 • นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเอง  และกล้าแสดงออก
 • นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

2. ด้านกระบวนการจัดการ

 • โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบมีเอกลักษณ์โดดเด่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 • โรงเรียนให้บริการด้านการศึกษา  ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามศักยภาพอย่างทั่วถึง
 • โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดำรงชีวิต
 • โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

 • ครู  ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ด้านงบประมาณและทรัพยากร

 • โรงเรียนมีระบบเครือข่าย  ผู้เชี่ยวชาญ  พี่เลี้ยง  ศึกษานิเทศก์  ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากวัตถุประสงค์ตามกรอบกลยุทธ์ 4 กลุ่ม 11 ข้อนี้  โรงเรียนได้กำหนดตัวชี้วัดขึ้นทั้งหมด  26  ตัวชี้วัดและได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการทั้งหมด  85  กิจกรรม  ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถสามารถดำเนินการได้  ตามเงื่อนไขของงบประมาณ  เวลาและผู้รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้แล้ว  และโรงเรียนเชื่อมั่นว่า  ทุกตัวชี้วัดจะสามารถพัฒนาได้เต็ม  100%  ในปี  พ.ศ.2549  ซึ่งเมื่อถึงเมื่อนั้นย่อมหมายความว่าโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน”